Så används pengarna

I den här delen redovisas var SVT:s pengarna kommer ifrån och hur de används.

Totala intäkter

Den absolut övervägande delen av SVT:s intäkter är anslagsmedel från de insamlade radio- och tv-avgifterna. SVT får knappt 60 % av medlen, 35 % går till Sveriges Radio och 5 % går till Utbildningsradion. Övriga intäkter specificeras i andra grafer och tabeller liksom sidoverksamheten.

Summa intäkter (Mkr)

2014
4,595
2015
4,730
2016
4,996
2017
4,804
2018
4,839
2019
5,100
2020
4,779
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
Summa intäkter

Övriga intäkter

Den här grafen specificerar de övriga intäkterna. Mer information finns i Public service-redovisningarna.

Övriga intäkter (Mkr)
(exkl. sidoverksamhet)

400 Mkr350 Mkr300 Mkr250 Mkr200 Mkr150 Mkr100 Mkr50 Mkr0 Mkr
250
2018
303
2019
205
2020
Anslag
Produkter och förlag
Royalty
Samproduktioner
Sändnings- och nyttjanderätt
Sponsring
Tekniktjänster
Övriga rörelseintäkter

Totala kostnader

SVT delar upp kostnaderna i tre huvuddelar. Programproduktion, distribution och gemensamma kostnader. Över tid strävar SVT efter att en större andel av kostnaderna ska gå till program.

Totala kostnader (Mkr)

6,000 Mkr5,500 Mkr5,000 Mkr4,500 Mkr4,000 Mkr3,500 Mkr3,000 Mkr2,500 Mkr2,000 Mkr1,500 Mkr1,000 Mkr500 Mkr0 Mkr
4,529
804
276
3,448
2014
4,662
775
287
3,600
2015
4,925
805
301
3,818
2016
4,733
904
257
3,573
2017
4,777
944
220
3,613
2018
5,042
889
193
3,960
2019
4,734
847
193
3,695
2020
Gemensamma kostnader
Distributionskostnader
Programkostnader

Andel av totala kostnader per programkategori

I tidigare diagram redovisades hur sändningarna fördelade sig i olika programkategorier. Det här diagrammet redovisar hur kostnaderna fördelar sig. Det är mycket stora skillnader på vad det kostar att producera olika program. Allra dyrast per timme är att göra kvalitetsdrama och det billigaste är att köpa in redan färdiga program som är gjorda utanför Sverige inom fritids- och samhällsfakta. Skillnaden kan vara från en timkostnad på flera miljoner till program som kostar under 50 tusen per timme.

Totala kostnader (Mkr)

6,000 Mkr5,000 Mkr4,000 Mkr3,000 Mkr2,000 Mkr1,000 Mkr0 Mkr
4,529
2014
4,662
2015
4,925
2016
4,733
2017
4,777
2018
5,042
2019
4,734
2020
Summa

Utomstående medverkan

SVT har som mål att öka andelen pengar som går till utomstående medverkan och producenter eller andra upphovsmän. Numera finns en stor produktionsmarknad i Sverige som producerar hela eller delar av programmen som vi sänder. Detta görs inom alla genrer utom nyheter som vi valt att producera med egna resurser.

Utomstående medverkan och andra samarbeten (Mkr)

2,000 Mkr1,800 Mkr1,500 Mkr1,200 Mkr900 Mkr600 Mkr300 Mkr0 Mkr
1,337
2014
1,390
2015
1,378
2016
1,334
2017
1,264
2018
1,400
2019
1,405
2020
Summa

Sidoverksamhet

Det finns en efterfrågan från både privatpersoner och företag på resurser som SVT förfogar över. SVT har rätt att sälja dessa till andra under förutsättning att det inte påverkar den övriga verksamheten på ett negativt sätt. SVT bygger inte upp några särskilda resurser för detta. Denna del står för cirka 1% av företagets intäkter.

Sidoverksamhet (Mkr)

100 Mkr80 Mkr60 Mkr40 Mkr20 Mkr0 Mkr
67
2014
68
2015
71
2016
70
2017
62
2018
58
2019
45
2020
Intäkter