Så används pengarna

Den här delen kommer redovisa vart pengarna kommer ifrån och hur de används.

Totala intäkter

Den absolut övervägande delen av SVT:s intäkter kommer som anslagsmedel från de insamlade radio- och tv-avgifterna. SVT får knappt 60 % av medlen, 35 % går till Sveriges Radio och 5 % går till Utbildningsradion. Övriga intäkter specificeras i andra grafer och tabeller liksom sidoverksamheten.

Summa intäkter (Mkr)

2007
4,029
2008
3,952
2009
3,804
2010
4,156
2011
4,169
2012
4,397
2013
4,369
2014
4,595
2015
4,730
2016
4,996
2017
4,804
2018
4,839
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Summa intäkter

Övriga intäkter

Den här grafen specificerar de övriga intäkterna. För mer information så kan man läsa mer i Public service-redovisningarna

Övriga intäkter (Mkr)
(exkl. sidoverksamhet)

400 Mkr350 Mkr300 Mkr250 Mkr200 Mkr150 Mkr100 Mkr50 Mkr0 Mkr
186
2014
233
2015
336
2016
220
2017
250
2018
Anslag
Produkter, teknik och förlag
Royalty
Samproduktioner
Sponsring
Sändnings- och nyttjanderätt
Övriga rörelseintäkter

Totala kostnader

Vi delar upp våra kostnader i tre huvuddelar. Programproduktion, distribution och gemensamma kostnader. Över tid strävar vi efter att en större andel av kostnaderna ska gå till program.

Totala kostnader (Mkr)

5,000 Mkr4,500 Mkr4,000 Mkr3,500 Mkr3,000 Mkr2,500 Mkr2,000 Mkr1,500 Mkr1,000 Mkr500 Mkr0 Mkr
4,027
776
481
2,769
2007
3,946
808
256
2,882
2008
3,799
728
247
2,824
2009
4,147
787
244
3,116
2010
4,167
833
238
3,095
2011
4,397
822
226
3,349
2012
4,363
663
232
3,468
2013
4,529
804
276
3,448
2014
4,662
775
287
3,600
2015
4,925
805
301
3,818
2016
4,733
904
257
3,573
2017
4,777
944
220
3,613
2018
Gemensamma kostnader
Distributionskostnader
Programkostnader

Programkostnader

En allt större del av programkostnaderna går nu till online-verksamheten. Detta är också en av SVT:s strategiska riktlinjer att broadcast och online är lika viktiga.

Programkostnader fördelade på broadcast och online (Mkr)

4,000 Mkr3,500 Mkr3,000 Mkr2,500 Mkr2,000 Mkr1,500 Mkr1,000 Mkr500 Mkr0 Mkr
2,769
2,632
138
2007
2,882
2,709
173
2008
2,824
2,633
191
2009
3,116
2,877
239
2010
3,095
2,852
244
2011
3,349
3,082
267
2012
3,468
3,213
255
2013
3,448
3,184
264
2014
3,600
3,325
275
2015
3,818
3,561
258
2016
3,573
3,248
325
2017
3,613
3,245
368
2018
Broadcast
Online

Programkostnad per programkategori

I tidigare diagram redovisades hur sändningarna fördelade sig i olika programkategorier. Det här diagrammet redovisar hur kostnaderna fördelar sig. Det är mycket stora skillnader på vad det kostar att producera olika program. Allra dyrast per timme är att göra kvalitetsdrama och det billigaste är att köpa in redan färdiga program som är gjorda utanför Sverige inom och fritids- och samhällsfakta. Skillnaden kan vara från en timkostnad på flera miljoner till program som kostar under 50 tusen per timme.

Programkostnader (Mkr)

4,000 Mkr3,500 Mkr3,000 Mkr2,500 Mkr2,000 Mkr1,500 Mkr1,000 Mkr500 Mkr0 Mkr
2,631
2007
2,709
2008
2,633
2009
2,877
2010
2,852
2011
3,082
2012
3,213
2013
3,184
2014
3,325
2015
3,561
2016
3,248
2017
3,410
2018
Summa

Utomstående medverkan

SVT har som mål att öka andelen pengar som går till utomstående medverkan och producenter eller andra upphovsmän. Numera finns en stor produktionsmarknad i Sverige som producerar hela eller delar av programmen som vi sänder. Detta görs inom alla genrer utom nyheter som vi valt att producera med egna resurser.

Utomstående medverkan och andra samarbeten (Mkr)

2,000 Mkr1,800 Mkr1,500 Mkr1,200 Mkr900 Mkr600 Mkr300 Mkr0 Mkr
810
2007
810
2008
844
2009
1,025
2010
1,166
2011
1,132
2012
1,243
2013
1,337
2014
1,390
2015
1,378
2016
1,334
2017
1,264
2018
Summa

Sidoverksamhet

Det finns en efterfrågan från både privatpersoner och företag på resurser som SVT förfogar över. SVT har rätt att sälja dessa till andra under förutsättning att det inte påverkar den övriga verksamheten på ett negativt sätt. SVT bygger inte upp några särskilda resurser för detta. Denna del står för cirka 1 % av företagets intäkter.

Sidoverksamhet (Mkr)

100 Mkr80 Mkr60 Mkr40 Mkr20 Mkr0 Mkr
67
2014
68
2015
71
2016
70
2017
62
2018
Intäkter