Så används pengarna

I den här delen redovisas var SVT:s pengarna kommer ifrån och hur de används.

Totala intäkter

Den absolut övervägande delen av SVT:s intäkter är anslagsmedel från de insamlade radio- och tv-avgifterna. SVT får knappt 60 % av medlen, 35 % går till Sveriges Radio och 5 % går till Utbildningsradion. Övriga intäkter specificeras i andra grafer och tabeller liksom sidoverksamheten.

Summa intäkter (Mkr)

2020
4,779
2021
5,303
2022
5,305
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Summa intäkter

Övriga intäkter

Den här grafen specificerar de övriga intäkterna. Mer information finns i Public service-redovisningarna.

Övriga intäkter (Mkr)
(exkl. sidoverksamhet)

250 Mkr240 Mkr220 Mkr200 Mkr180 Mkr160 Mkr140 Mkr120 Mkr100 Mkr80 Mkr60 Mkr40 Mkr20 Mkr0 Mkr
205
4
6
11
134
23
26
2
2020
224
6
6
9
92
38
49
25
2021
224
10
6
12
113
43
38
3
2022
Anslag
Produkter och förlag
Royalty
Samproduktioner
Sändnings- och nyttjanderätt
Sponsring
Tekniktjänster

Totala kostnader

SVT delar upp kostnaderna i tre huvuddelar. Programproduktion, distribution och gemensamma kostnader. Över tid strävar SVT efter att en större andel av kostnaderna ska gå till program.

Totala kostnader (Mkr)

6,000 Mkr
5,000 Mkr
4,000 Mkr
3,000 Mkr
2,000 Mkr
1,000 Mkr
0 Mkr
4,770
36
847
193
3,695
2020
5,294
43
859
162
4,321
2021
5,296
45
995
152
4,105
2022
Sidoverksamhet
Övriga kostnader
Distributionskostnader
Programkostnader

Andel av totala kostnader per programkategori

I tidigare diagram redovisades hur sändningarna fördelade sig i olika programkategorier. Det här diagrammet redovisar hur kostnaderna fördelar sig. Det är mycket stora skillnader på vad det kostar att producera olika program. Allra dyrast per timme är att göra kvalitetsdrama och det billigaste är att köpa in redan färdiga program som är gjorda utanför Sverige inom fritids- och samhällsfakta. Skillnaden kan vara från en timkostnad på flera miljoner till program som kostar under 50 tusen per timme.

Totala kostnader (%)

40 %32 %24 %16 %8 %0 %
20.4 %
19.1 %
Fiktion
15.2 %
17.9 %
Underhållning
20.4 %
15 %
Sport
5.4 %
5.5 %
Kultur och Musik
6.4 %
7.2 %
Fritidsfakta
2 %
1.8 %
Vetenskapsfakta
8.9 %
10.4 %
Samhällsfakta
20.3 %
22 %
Nyheter
0.1 %
0.1 %
SVT Forum
0.9 %
1 %
Skarv
2022
2021

Avrundningsfel kan förekomma

Utomstående medverkan

SVT har som mål att öka andelen pengar som går till utomstående medverkan och producenter eller andra upphovsmän. Numera finns en stor produktionsmarknad i Sverige som producerar hela eller delar av programmen som vi sänder. Detta görs inom alla genrer utom nyheter som vi valt att producera med egna resurser.

Utomstående medverkan och andra samarbeten (Mkr)

2,000 Mkr1,800 Mkr1,500 Mkr1,200 Mkr900 Mkr600 Mkr300 Mkr0 Mkr
1,264
2018
1,400
2019
1,405
2020
1,435
2021
1,413
2022
Summa

Sidoverksamhet

Det finns en efterfrågan från både privatpersoner och företag på resurser som SVT förfogar över. SVT har rätt att sälja dessa till andra under förutsättning att det inte påverkar den övriga verksamheten på ett negativt sätt. SVT bygger inte upp några särskilda resurser för detta. Denna del står för cirka 1% av företagets intäkter.

Sidoverksamhet (Mkr)

100 Mkr80 Mkr60 Mkr40 Mkr20 Mkr0 Mkr
45
2020
51
2021
54
2022
Intäkter