Särskilda uppdrag och målgrupper

SVT har ett antal specifika krav för att öka tillgänglighet, nå fler målgrupper samt att säkerställa spegling av hela landet. Några av dessa redovisas nedan.

Minoritetsspråk

Här visas hur många timmar vi sänt på de nationella minoritetsspråken samt program på teckenspråk. SVT har särskilda krav att sända på dessa språk och antalet timmar ska öka över tid.

Minoritetsspråk i timmar2017

Textning

Det finns flera typer av textningar av program. Alla program som inte är på svenska får en översättningstext. Men utöver det ska även program på svenska textas på svenska. Det är ett krav och en service till döva och hörselskadade. Kravet på förinspelade program är 100 % medan kravet på direktsända program är lägre.

Förproducerade och direktsända program

Syn- och teckenspråkstolkning

Det finns även krav på att en viss andel program ska syn- och teckenspråkstolkas. Detta kan ske både i broadcast och som parallellsändningar över internet. Dessutom finns redan sända tolkningar tillgängliga på SVT Play. Nytt beslut gäller från 2017.

Total sändningstid (timmar / år)

Program på svenska

SVT är det tv-bolag som sänder flest program på svenska. Nästan alla inköpta utländska program som sänds i Barnkanalen dubbas dessutom till svenska.

Inköpta program per land

Här visas från vilka områden som SVT köper in sina program ifrån.

Inköpta program fördelat på ursprung
exkl. Sverige

Produktion utanför Stockholm (55 %)

Ett sätt att säkerställa spegling och att det produceras tv i hela landet är att vi har ett krav att minst 55 % av all allmän-tv ska produceras utanför Stockholm. I begreppet allmän-tv har man rensat bort nyheter, sport och SVT Forum och alla inköp. Eftersom det handlar om produktion är det bara förstasändningar som inkluderas.

Allmänproduktion utanför Stockholm
55% - kravet

Granskningsnämndsärenden

Alla har möjlighet att anmäla program till Granskningsnämnden om man anser att de bryter mot någon eller några av de regler som SVT har att förhålla sig till. Varje år anmäls mellan tusen och två tusen program. Här visas antal fällningar och på vilka grunder som ett program fällts. Ett program kan ha haft fler fällningsgrunder.

Ärenden i Granskningsnämnden för radio och TV

Andel europeiskt

Det finns ett särskilt krav i Radio- och tv-lagen att minst 50 % av alla sändningar (gäller inte bland annat nyheter, sport och reklam) ska ha europeiskt ursprung. Utöver det ska också 10 % av programmen vara gjorda av fristående producenter och hälften av dem ska vara nyare än fem år. Dessa krav baseras på EU-direktiv och de gäller alla tv-bolag inom EU, alltså aven TV4.

Europeiskt ursprung
enl. radio- och tv-lagen