Så används pengarna

Den här delen kommer redovisa vart pengarna kommer ifrån och hur de används.

Totala intäkter

Den absolut övervägande delen av SVT:s intäkter kommer som anslagsmedel från de insamlade radio- och tv-avgifterna. SVT får knappt 60 % av medlen, 35 % går till Sveriges Radio och 5 % går till Utbildningsradion. Övriga intäkter specificeras i andra grafer och tabeller liksom sidoverksamheten.

Summa intäkter (Mkr)

Övriga intäkter

Den här grafen specificerar de övriga intäkterna. För mer information så kan man läsa mer i Public service-redovisningarna

Övriga intäkter (Mkr)
(exkl. sidoverksamhet)

Totala kostnader

Vi delar upp våra kostnader i tre huvuddelar. Programproduktion, distribution och gemensamma kostnader. Över tid strävar vi efter att en större andel av kostnaderna ska gå till program.

Totala kostnader (Mkr)

Programkostnader

En allt större del av programkostnaderna går nu till online-verksamheten. Detta är också en av SVT:s strategiska riktlinjer att broadcast och online är lika viktiga.

Programkostnader fördelade på broadcast och online (Mkr)

Programkostnad per programkategori

I tidigare diagram redovisades hur sändningarna fördelade sig i olika programkategorier. Det här diagrammet redovisar hur kostnaderna fördelar sig. Det är mycket stora skillnader på vad det kostar att producera olika program. Allra dyrast per timme är att göra kvalitetsdrama och det billigaste är att köpa in redan färdiga program som är gjorda utanför Sverige inom och fritids- och samhällsfakta. Skillnaden kan vara från en timkostnad från flera miljoner till program som kostar under 50 tusen per timme.

Programkostnader (Mkr)

Utomstående medverkan

SVT har som mål att öka andelen pengar som går till utomstående medverkan och producenter eller andra upphovsmän. Numera finns en stor produktionsmarknad i Sverige som producerar hela eller delar av programmen som vi sänder. Detta görs inom alla genrer utom nyheter som vi valt att producera med egna resurser.

Utomstående medverkan och andra samarbeten (Mkr)

Sidoverksamhet

Det finns en efterfrågan från både privatpersoner och företag på resurser som SVT förfogar över. SVT har rätt att sälja dessa till andra under förutsättning att det inte påverkar den övriga verksamheten på ett negativt sätt. SVT bygger inte upp några särskilda resurser för detta. Denna del står för cirka 1 % av företagets intäkter.

Sidoverksamhet (Mkr)